Số điện thoại đường dây nóng miễn phí 18001771 tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam
 
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Nội dung
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.9 đến ngày 12.9)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 29.8 đến ngày 04.9)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 23.8 đến ngày 28.8)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 25.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 09.8 đến ngày 13.8)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 10.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 16.8 đến ngày 22.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 09.8 đến ngày 13.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 26.7 đến ngày 31.7)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29.7)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29.7 & ngày 01.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 02.8 đến ngày 08.8)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 19.7 đến ngày 25.7)
Thông báo ngừng cấp điện ngày 12.7
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.6 đến ngày 13.6)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.7 đến ngày 08.7)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 12.7 đến ngày 18.7)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 30.5 đến ngày 06.6)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 29.6)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 25.6 đến ngày 02.7)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 15.6 đến ngày 18.6)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 21.6 đến ngày 26.6)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 17.5 đến ngày 21.5)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 22.5 đến ngày 30.5)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 22.5 đến ngày 30.5)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 10.5 đến ngày 15.5)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 05.5 đến ngày 11.5)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 27.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 24.4 đến ngày 02.5)
Thông báo ngừng cấp điện bổ sung (ngày 19.4)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 19.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 18.4 đến ngày 25.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 10.4 đến ngày 18.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 29.3 đến ngày 04.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 03.4 đến ngày 11.4)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 22.3 đến ngày 28.3)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 08.3 đến ngày 09.3)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 09.3 bổ sung)
Thông báo ngừng cấp điện (ngày 12.3)
Thông báo ngừng cấp điện (từ ngày 15.3 đến ngày 21.3)
1 2


Hình ảnh hoạt động
Toàn cảnh công việc rải cáp trên biển
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   21/09/2014
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 126.0 Sản lượng ngày Angày 2207.3
Pmin 79.0 AnhậnHT 1995.6
CS.HT Pnhận 113.0 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 211.7
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 13.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Liên kết website
Số người đang online : 10
Số lượt truy cập: Luot truy cap